Contoh Angket Minat BelajarMakalah angket minat belajar matematika? contoh angket? Contoh angket minat belajar? pelajaran matematika? Belajar matematika? prestasi belajar? angket motivasi belajar siswa? 


 Angket Minat Belajar
Nama                                                     : .....................................................      
No. Absen                                             : .....................................................
Kelas                                                       : .....................................................
Petunjuk pengisian angket                :
1.       Isilah identitas anda pada tempat yangg telah disediakan!
2.       Bacalah pertanyaan pada tempat yangg telah disediakan!
3.       Berikan tanda check list (√) ada alernaive jawaban yangg sesuai dengan pedapatt anda!
4.       Apabila terjadi kesalahan pada kesalahan pada pengisian angket, beri tanda double strip (=) pada jawaban yangg salah, kemudian beri tanda check list (√)  pada jawaban yangg benar.
5.       Isilah angket dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan pendapatt anda.
Keterangan :
SS = Sangat Setuju                                           
S = Setuju
N = Netral
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
.
No
Pernyataan
PILIHAN JAWABAN
SS
S
N
TS
STS
1.
Saya sudah belajar matematika pada malam hari, sebelum esok hari

2.
Saya sampai di sekolah, sebelum pukul 07.00

3.
Saya sudah mempersiapkan buku pelajaran matematika ketika guru memasuki kelas.

4.
Matematika ialah pelajaran menarik dan menantang

5.
Saya sering melamun ketika pelajaran berlangsung

6.
Saya cenderung pasif ketika disksi kelompok

7.
Saya mengerjakan soal dengan cepat dan tidak teliti

8..
Saya suka bercanda saat jam pelajaran

9.
Saya tidak mudah putus asa ketika mengerjakan soal yangg sulit

10.
Saya tidak berani menanyakan materi pelajaran yangg kurang dipahami

11.
Saya tetap memperhatikan guru, walaupun saya duduk dibangku paling belakang

12..
Saya berani mengutarakan pendapatt yangg dianggap benar

13.
Saya belajar matematika ketika akan menghadapi ulangan

14.
Saya tidak peduli pada kesulitan pelajaran matematika

15.
Saya belajar matematika ketika disuruh orang tua

16.
Saya sering membolos ketika pelajaran matematika

17.
Saya menggunakan alat-alat peraga yangg bisa membantu saya belajar matematika dengan mudah

18.
Saya sering mencari informasi di internet tentang sejarah matematika

19.
Saya sering melihat tayanggan pelajaran matematika di televisi

20.
Saya mengikuti bimbingan/les Matematika dengan rutin.Nama                                     : ..........................................
No. Absen                             : ..........................................
Kelas                                       : ..........................................
Petunjuk                                :
a.     Jawablah soal-soal dibawah ini dengan uraian yangg tepat
b.    Waktu untukk menyelesaikan semua soal 30 menit

1.     Bilangan berikut yangg menentukan bilangan bulat negatif ialah...
a.    6                    c. 0
b.    4                    d. -1

2.     Urutan bilangan 9,5,1,-3,.....
Dua bilangan berikutnya ialah.....
a.-7 dan 11                         c. -7 dan -11
b.-11 dan 7                         d. 7 dan 11

3.     Banyaknya bilangan bulat yangg terletak di antara -2 dan 6 ialah....
a.     5                    c. 7
b.     6                    d. 8

4.     Hasil darii -43 – (-49) ialah...
a.     -92 c. 6
b.     -6                   d. 92

5.     Hasil darii (-6)² + (-6)³ ialah..
a.     -252              c. 180
b.     -180              d. 252

6.     Hasil darii 78 x (-125) x (-8) ialah....
a.     -78.000         c. 7.800
b.     -7.800           d. 78.000

7.     Hasil darii -969 :17 ialah....
a.     -57 c. -37
b.     -47 -27

8.     Nilai darii  ialah.....
a.     49                  c. 59
b.     51                  d. 61

9.     Hasil darii ( + ) ² ialah...
a.1225                c. 3
b.     2                    d. 4

10.  Hasil darii –12 + 20 × 4 – (–6) : 3 = ...
a.  110                     c. 34
b.  70                       d. 30

Soal uraian
1.     Hasil darii 14 + (18: (–3)) – ((–2)  × 3)
   ialah….
2   Nilai n yangg memenuhi (12 + 8) + (–3n) = –22 ialah…
3.     Suhu tempat A ialah 100
 C di bawah nol, suhu tempat B ialah 200
C di atas nol, dan suhu tempat C ialah tepat di antara suhu tempat A dan tempat B.
Suhu tempat C  ialah…
4.     Suhu mula-mula suatu ruangan ialah 250° C. Ruangan tersebut akan digunakan untukk menyimpan ikan sehinga suhunya diturunkan menjadi –30° C. Besar perubahan suhu pada ruangan tersebut ialah ....
5.      Dalaam kompetisi Matematika, setiap jawaban benar diberi skor 3, jawaban
salah diberi skor -1, dan jika tidak menjawab diberi skor 0.
Darii 40 soal yangg diujikan, Dedi menjawab 31 soal, yangg 28 soal di antaranya
dijawab benar. Skor yangg diperoleh Dedi ialah…
0 Response to "Contoh Angket Minat Belajar"

Post a Comment

Visitor