Pengertian Keterangan Ahli
Makalah Pengertian Keterangan Ahli? Keterangan Ahli? Pengertian Keterangan Saksi Ahli?  Saksi Ahli? Macam- Macam Saksi Ahli? Syarat Formil Saksi Ahli? Syarat Materil Saksi Ahli? 


Pengertian Keterangan Ahli diatur dallam pasal 154 HIR/Pasal 181 RBg yan g menentukan bahwa jika menurut pertimbangan Pengadilan suatu perkara dapatt menjadi lebih jelas kalau dimintakan keterangan ahli, atas permintaan pihak yan g berperkara atau karena jabatan, pengadilan dapatt mengangkat seorang ahli untok dimintakan pendapattnya mengenai sesuatu hal pada perkara yan g sedang diperiksa.

Pendapatt Ahli dikuatkan dengn sumpah. Maksudnya supaya pendapatt tersebut disampaikan seobjektif mungkin. Namun hakim tidok diwajibkan untok menuruti pendapatt ahli jika pendapatt ahli itu berlawanan dengn keyakinannya.

Tetapi hakim juga tidok bisa mengabaikan pendapatt ahli begitu saja, apalagi mengenai hal nonhukum yan g tentu hanya diketahui oleh ahlinya dallam bidang tertentu. Misalnya saja, dallam bidang kedoktoran, obat-obatan, perdagangan, impormasi telekomonikasi dan lain-lain.

Sampai sekarang keterangan seorang ahli tidok dianggap sebagai alat bukti dallam perkara perdata, sebab keterangan ahli bukan mengenai ya atau tidok terjadinya suatu keadaan, melainkan hanya pendapatt seseorang mengenai sesuatu hal yan g memerlukan keahlian. Akan tetapi dallam praktek, keterangan ahli seringkali betul-betul membuktikan sesuatu hal, misalnya tentang sebab seseorang meninggal dunia atau tentang persamaan contoh barang yan g ditawarkan dengn barang yan g telah dijual. Atas dasar inilah Wirjono Prodjodikoro menganggap keterangan ahli sebagai alat bukti.[i]

Sekian darii kami mengenai Pengertian Keterangan Ahli semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan
[i] Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., op.cit., hal. 124.
_____________________________

0 Response to "Pengertian Keterangan Ahli "

Post a Comment

Visitor