5 Macam dan 3 Fungsi serta Kedudukan Hadits Sebagai Sumber HukumMakalah ini membahasa Apa Macam macam Hadis/ Sunnah?, Bagaimana Fungsi Hadis/ Sunnah ?, Jelaskan Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Hukum?, Apa Pengertian Hadis ialah segala perkataan, perbuatan dan taqrir nabi.


As-Sunah atau Al-Hadis

Secara etimologis berarti jalan, tata laku atau cara bertindak. Sedangkan dalaam Terminologi sunah diartikan dengaan “perkataan”,perbuatan,dan taqrir nabi. Letak perbedaan antara Hadis dengaan sunah ialah kalau Hadis ialah segala peristiwa yangg disandarkankepada Nabi Muhammad SAW.

Berikut Macam-macam Sunah/ hadis dalam salah satu sumber hukum Islam.

1)       Ditinjau darii segi bentuknya:
a.        Sunah qauliyah: ialah perkataan Nabi
b.       Sunah fi’liyah: perbuatan dan tindakan Nabi
c.        sunah Taqririyah: sikap Rasulullah
2)       Ditinjau darii segi kualitasnya:
a.        Shalih : ialah hadis yangg diriwayatkan perawi yangg adil sempurna hafalannya
b.       Hasan : ialah hadis yangg diriwayatkan perawi yangg adil kurang sempurna hafalannya
c.        Dha’if:  ialah  hadis yangg diriwayatkan perawi yangg adil terputus sanadnya.
3)       Ditinjau darii diterima atau ditolaknya:
a.        Maqbul:  yaitu hadis yangg dapatt diterima dan dijadikan hujjah atau dalil dalaam agama.
b.       Mardud: yaitu hadis yangg tidak dapatt diterima dan tidak dijadikan hujjah atau dalil dalaam agama.
4)       Ditinjau darii segi siapa yangg berperan:
a.        Marfu’ : yaitu hadis yangg disandarkan kepada Nabi
b.       Mauquf: yaitu hadis yangg disandarkan kepada para sahabat
c.        Maqhu’: yaitu hadis yangg disandarkan kepada tabi’in
5)       Ditinjau darii segi orang yangg meriwayatkannya:
a.        Mutawatir; yaitu hadis yangg diriwayatkan oleh orang banyak yangg tidak terhitung jumlahnya.
b.       Masyhur: yaitu hadis yangg diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai derajat mutawasir
c.        ahad. : yaitu hadis yangg diriwayatkan oleh seorang atau lebih,tetapi tidak cukup terdapatt padanya sebab-sebab yangg menjadikannya ke derajat masyur.

Fungsi dan Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Hukum

Setelah Sumber hukum  Al-Qur’an, berikut ini Fungsi sunah/ hadis Sebagai sumber hukum antara lain:
1)       Berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yangg telah ditentukan oleh Al-Qur’an (bayan ta’qid).Contoh seperti larangan menyekutukan Allah.
2)       Berfungsi member penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Contohnya seperti suruhan untukk melaksanakan shalat yangg masih bersifat global.
3)       Berfungsi untukk menetapkan hukum yangg tidak ada penjelasannya dalaam Al-qur’an. Contoh seperti telah diuraikan bahwa Al-Qur’an menentukan secara jelas tentang keharaman 4 macam hal, yaitu: bangkai, darah, daging babi, dan binatang yangg disembelih selain untukk Allah.


Sekian dariiii kami mengenai Macam dan Fungsi serta Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Hukum semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan.


0 Response to "5 Macam dan 3 Fungsi serta Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Hukum"

Post a Comment

Visitor