Biografi dan Karya Al KhawarizmiPengertian Biografi Tokoh Al Khawarizmi? Arti Biografi tokoh dunia? Arti Tokoh Dunia? Arti biografi pahlawan? Biografi orang sukses? 


BIOGRAFI AL- KHAWARIZMI

Muḥammad bin Mūsā al-Khawārizmī (Arab: محمد بن موسى الخوارزمي) ialah seorangahli matematikaastronomiastrologi, dan geografi yg berasal darii Persia. Lahir sekitar thun 780 di Khwārizm (sekarang Khiva, Uzbekistan) dan wafat sekitar thun850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di Sekolah Kehormatan di Baghdad
Buku pertamanya, al-Jabar, ialah buku pertama yg membahas solusi sistematik darii linear dan notasi kuadrat. Sehingga ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Translasi bahasa Latin darii Aritmatika beliau, yg memperkenalkan angka India, kemudian diperkenalkan sebagai Sistem Penomoran Posisi Desimal di dunia Barat pda abad ke 12. Ia merevisi dan menyesuaikan Geografi Ptolemeus sebaik mengerjakn tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi.
Kontribusi beliau tak hanya berdampak besar pda matematika, tapi juga dlam kebahasaan. Katao Aljabar berasal darii katao al-Jabr, satu darii dua operasi dlam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat, yg tercantum dlam buku beliau. Katao logarisme dan logaritma diambil darii katao Algorismi, Latinisasi darii nama beliau. Nama beliau juga di serap dlam bahasa Spanyol Guarismo dan dlam bahasa PortugisAlgarismo yg berarti digit.


1. Biografi
2 .Karya
o    2.1 Kiitab I - Aljabar
o    2.2 Buku 2 - Dixit algorizmi
o    2.3 Buku 3 - Rekonstruksi Planetarium
o    2.4 Buku 4 - Astronomi
o    2.5 Buku 5 - Kalender Yahudi
o    2.6 Karya lainnya

1   Biografi
Sedikit yg dpat diketahui darii hidup beliau, bahkan lokasi tempat lahirnya sekalipun. Nama beliau mungkin berasal darii Khwarizm (Khiva) yg berada di Provinsi Khurasan pda masa kekuasaan Bani Abbasiyah (sekarang Xorazm, salah satu provinsi Uzbekistan). Gelar beliau ialah Abū ‘Abdu llāh (Arab: أبو عبد الله) atau Abū Ja’far.
Sejarawan al-Tabari menamakn beliau Muhammad bin Musa al-Khwārizmī al-Majousi al-Kataorbali (Arab: محمد بن موسى الخوارزميّ المجوسيّ القطربّليّ). Sebutan al-Qutrubbulli mengindikasikan beliau berasal darii Qutrubbull, kota kecil dekat Baghdad.
Tentang agama al-Khawārizmī', Toomer menulis:
Sebutan lain untuk beliau diberikan oleh al-Ṭabarī, "al-Majūsī," ini mengindikasikan ia ialah pengikut Zoroaster.Ini mungkin terjadi pda orang yg berasal darii Iran. Tetapi, kemudian buku Al-Jabar beliau menunujukkan beliau ialah seorang Muslim Ortodok,jadi sebutan Al-Tabari ditujukan pda saat ia muda, ia beragama Majusi.
Dlam Kitāb al-Fihrist Ibnu al-Nadim, kita temukan sejarah singkat beliau, bersama dngan karya-karya tulis beliau. Al-Khawarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara 813-833. setelah Islam masuk ke PersiaBaghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan, dan banyak pedagang dan ilmuwan darii Cina dan India berkelana ke kota ini, yg juga dilakukan beliau. Dia bekerja di Baghdad pda Sekolah Kehormatan yg didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani.
1.      Karya
      Karya terbesar beliau dlam matematikaastronomiastrologigeografikartografi, sebagai fondasi dan kemudian lebih inovatif dlamaljabartrigonometri, dan pda bidang lain yg beliau tekuni. Pendekataon logika dan sistematis beliau dlam penyelesaian linear dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dlam disiplin aljabar, nama yg diambil darii nama salah satu buku beliau pda thun 830 M,al-Kiitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala (Arab الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة) atau: "Buku Rangkuman untuk Kalkulasi dngan Melengkapakn dan Menyeimbangkan”, buku pertama beliau yg kemudian diterjemahkan ke dlam bahasa Latin pda abad ke-12.
Pda buku beliau, Kalkulasi dngan angka Hindu, yg ditulis thun 825, memprinsipkan kemampuan difusi angka India ke dlam perangkaan timur tengah dan kemudian Eropa. Buku beliau diterjemahkan ke dlam bahasa Latin, Algoritmi de numero Indorum, menunjukkan katao algoritmi menjadi bahasa Latin.
Beberapa kontribusi beliau berdasar pda Astronomi Persia dan Babilonia, angka India, dan sumber-sumber Yunani.
Sistemasi dan koreksi beliau terhadap data Ptolemeus pda geografi ialah sebuah penghargaan untuk Afrika dan Timur –Tengah. Buku besar beliau yg lain, Kiitab surat al-ard ("Pemandangan Bumi";diterjemahkan oleh Geography), yg memperlihatkan koordinat dan lokasi dasar yg diketahui dunia, dngan berani mengevaluasi nilai panjang darii Laut Mediterania dan lokasi kota-kota diAsia dan Afrika yg sebelumnya diberikan oleh Ptolemeus.
Ia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma’mun dan berpartisipasi dlam proyek menentukan tata letak diBumi, bersama dngan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yg kemudian disebut “ketahuilah dunia”. Ketika hasil kerjanya disalin dan ditransfer ke Eropa dan Bahasa Latin, menimbulkan dampak yg hebat pda kemajuan matematika dasar di Eropa. Ia juga menulis tentang astrolab dan sundial.
Kiitab I - Aljabar
Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l-muqābala (Arab: الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة atau Kiitab yg Merangkum Perhitungan Pelengkapan dan Penyeimbangan) ialah buku matematika yg ditulis pda thun 830. Kiitab ini merangkum definisialjabar. Terjemahan ke dlam bahasa Latin dikenal sebagai Liber algebrae et almucabala oleh Robert darii Chester (Segovia1145) dan juga oleh Gerardus darii Cremona.
Dlam kiitab tersebut diberikan penyelesaian persamaan linear dan kuadrat dngan menyederhanakn persamaan menjadi salah satu darii enam bentuk standar (di sini b dan c ialah bilangan bulat positif)
·         kuadrat sama dngan akar (ax2 = bx)
·         kuadrat sama dngan bilangan konstanta (ax2 = c)
·         akar sama dngan konstanta (bx = c)
·         kuadrat dan akar sama dngan konstanta (ax2 + bx = c)
·         kuadrat dan konstanta sama dngan akar (ax2 + c = bx)
·         konstanta dan akar sama dngan kuadrat (bx + c = ax2)
Dngan membagi koefisien darii kuadrat dan menggunakn dua operasi: al-jabr ( الجبر ) atau pemulihan atau pelengkapan) dan al-muqābala (penyetimbangan). Al-jabr ialah proses memindahkan unit negatif, akar dan kuadrat darii notasi dngan menggunakn nilai yg sama di kedua sisi. Contohnya, x2 = 40x - 4x2 disederhanakn menjadi 5x2 = 40x. Al-muqābala ialah proses memberikan kuantitas darii tipe yg sama ke sisi notasi. Contohnya, x2 + 14 = x + 5 disederhanakn ke x2 + 9 = x.
Beberapa pengarang telah menerbitkan tulisan dngan nama Kitāb al-ǧabr wa-l-muqābala, termasuk Abū Ḥanīfa al-DīnawarīAbū Kāmil (Rasāla fi al-ǧabr wa-al-muqābala), Abū Muḥammad al-‘AdlīAbū Yūsuf al-MiṣṣīṣīIbnu TurkSind bin ‘AlīSahl bin Bišr, danŠarafaddīn al-Ṭūsī.
Buku 2 - Dixit algorizmi[sunting]
Buku kedua besar beliau ialah tentang aritmatika, yg bertahan dlam Bahasa Latin, tapi hilang darii Bahasa Arab yg aslinya. Translasi dilakukan pda abad ke-12 oleh Adelard of Bath, yg juga menerjemahkan tabel astronomi pda 1126.
Pda manuskrip Latin,biasanya tak bernama,tetapi umumnya dimulai dngan katao: Dixit algorizmi ("Seperti katao al-Khawārizmī"), atau Algoritmi de numero Indorum ("al-Kahwārizmī pda angka kesenian Hindu"), sebuah nama baru di berikan pda hasil kerja beliau oleh Baldassarre Boncompagni pda 1857. Kiitab aslinya mungkin bernama Kitāb al-Jam’a wa-l-tafrīq bi-ḥisāb al-Hind ("Buku Penjumlahan dan Pengurangan berdasarkan Kalkulasi Hindu").
Buku 3 - Rekonstruksi Planetarium[sunting]
Peta abad ke-15 berdasarkan Ptolemeus sebagai perbandingan.
Buku ketiga beliau yg terkenal ialah Kitāb ṣūrat al-Arḍ (Bhs.Arab: كتاب صورة الأرض "Buku Pemandangan Dunia" atau "Kenampakn Bumi" diterjemahkan oleh Geography), yg selesai pda 833 ialah revisi dan penyempurnaan Geografi Ptolemeus, terdiri darii daftar 2402 koordinat darii kota-kota dan tempat geografis lainnya mengikuti perkembangan umum.
Hanya ada satu kopi darii Kitāb ṣūrat al-Arḍ, yg tersimpan di Perpustakaan Universitas Strasbourg. Terjemahan Latinnya tersimpan diBiblioteca Nacional de España di Madrid. Judul lengkap buku beliau ialah Buku Pendekataon Tentang Dunia, dngan Kota-Kota, Gunung, Laut, Semua Pulau dan Sungai, ditulis oleh Abu Ja’far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi berdasarkan pendlaman geografis yamg ditulis oleh Ptolemeus dan Claudius.
Buku ini dimulai dngan daftar bujur dan lintang, termasuk “Zona Cuaca”, yg menulis pengaruh lintang dan bujur terhadap cuaca. Oleh Paul Gallez, dikataokn bahwa ini sanagat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dlam kondisi yg buruk untuk membuat pendekataon praktis. Baik dlam salinan Arab maupun Latin, tak ada yg tertinggal darii buku ini. Oleh karena itu, Hubert Daunichtmerekonstruksi kembali peta tersebut darii daftar koordinat. Ia berusaha mencari pendekataon yg mirip dngan peta tersebut.
            Buku 4 - Astronomi
Kampus Corpus Christi MS 283
Buku Zīj al-sindhind (Arab: زيج "tabel astronomi”) ialah karya yg terdiri darii 37 simbol pda kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dngan kalenderial, astronomial dan data astrologial sebaik data yg diakui sekarang.
Versi aslinya dlam Bahasa Arab (ditulis 820) hilang, tapi versi lain oleh astronomer Spanyol Maslama al-Majrīṭī (1000) tetap bertahan dlam bahasa Latin, yg diterjemahkan oleh Adelard of Bath (26 Januari 1126). Empat manuskrip lainnya dlam bahasa Latin tetap ada di Bibliothèque publique (Chartres), the Bibliothèque Mazarine (Paris), the Bibliotheca Nacional (Madrid) dan the Bodleian Library (Oxford).
Buku 5 - Kalender Yahudi[sunting]
Al-Khawārizmī juga menulis tentang Penanggalan Yahudi (Risāla fi istikhrāj taʾrīkh al-yahūd "Petunjuk Penanggalan Yahudi"). Yg menerangkan 19-thun siklus interkalasi, hukum yg mengatur pda hari apa darii suatu minggu bulan Tishrī dimulai; memperhitungkan interval antara Era Yahudi(penciptaan Adam) dan era Seleucid ; dan memberikan hukum tentang bujur matahari danbulan menggunakn Kalender Yahudi. Sama dngan yg ditemukan oleh al-Bīrūnī dan Maimonides.
Karya lainnya
Beberapa manuskrip Arab di BerlinIstanbulTashkentKairo dan Paris berisi pendekataon material yg berkemungkinan berasal darii al-Khawarizmī. Manuskrip di Istanbul berisi tentang sundial, yg disebut dlam Fihirst. Karya lain, seperti determinasi arah Mekkahialah salah satu astronomi sferik.
Dua karya berisi tentang pagi (Ma’rifat sa’at al-mashriq fī kull balad) dan determinasi azimut darii tinggi (Ma’rifat al-samt min qibal al-irtifā’).
Beliau juga menulis 2 buku tentang penggunaan dan perakitan astrolab. Ibnu al-Nadim dlam Kiitab al-Fihrist (sebuah indeks darii bahasa Arab) juga menyebutkan Kitāb ar-Ruḵāma(t) (buku sundial) dan Kiitab al-Tarikh (buku sejarah) tapi 2 yg terakhir disebut telah hilang.

0 Response to "Biografi dan Karya Al Khawarizmi"

Post a Comment

Visitor