Makalah Cara, Membaca Al-Qur’an dan Adab TerhadapnyaMakalah Al-Qur’an, Tajwid dan Adab Membaca. Apakah pengertian darii Al-Qur’an, Ilmu Tajwid dan Adab itu, Jelaskan bagaimana Keutamaan Al-Qur’an dan Adab Membacanya, Bagaimana Hukum Mempelajari Al-Qur’an dan Ilmu Tajwid ? Jelaskan macam – macam  Keutamaan – keutamaan membaca Al-qur’an?

A.    Kewajiban Membaca Al-qur’an dan Keutamaannya

Setiap muslim wajib meyakini kesucian Kalam Allah, keagungannya, dan keutamaannya di atas seluruh kalam (ucapan). Al-qur’anul Karim itu Kalam Allah yanggg di dalaamnya tidak ada kebatilan. Al-qur’an memberi petunjuk jalan yanggg lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalaam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalaam golongan orang-orang yanggg mendapattkan rahmat darii Allah Ta’ala. Maka wajib bagi kitamenghalalkan apa yanggg dihalalkan Al-qur’an dan meng-haramkan apa yanggg diharamkannya. Diwajibkan pula beradab dengaannya dan berakhlaq terhadapnya. Dalil/perintah untukk membaca Al-Quran : “..Dan bacalah Al-qur’an itu dengaan perlahan-lahan..” [QS Al-Muzzammil: 1-4].

 Keutamaan – keutamaan membaca Al-qur’an di antaranya :

1.     Al-Qur’an : QS. 35:29
“Bacalah oleh kalian Al-Qur’an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa’at bagi yanggg membacanya.”

2.     Q.S. Al-waaqi’ah ayat 77 “Sesungguhnya Al-Quran ini ialah bacaan yanggg sangat mulia,pada kitab yanggg terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yanggg disucikan.
3.     (HR. Muslim), “Orang yanggg mahir membaca Al-Qur’an, maka dia bersama para malaikat yanggg mulia dan baik-baik dan orang yanggg membaca Al-Qur’an dengaan terbata-bata serta ia mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala.” (Muttafaq ‘alaih).
4.     Rasulullah juga bersabda tentang orang yanggg tidak pernah membaca Al-Qur’an, “Sesungguhnya orang yanggg di dalaam hatinya tidak terdapatt sesuatu darii Al-Qur’an, ibarat rumah kosong dan rusak.” (HR. At-Tirmidzi dan ia berkata, “Hasan Shahih”).

B.     Adab Membaca Al-Qur’am

     Al-qur’an sebagai kitab suci wahyu illahi mempunyai adab-adab tersendiri bagi orang-orang yanggg membacanya, yaitu :
1.      Disunahkan membaca Al-qur’an sesudah berwudhlu dalaam keadaan bersih.
2.      Disunahkan membaca Al-qur’an ditempat yanggg besih.
3.      Disunahkan membaca Al-qur’an  menghadap kekiblat.
4.      Ketika membaca Al-qur’an mulut hendaknya bersih tidak berisi makanan
5.      Sebelum membaca Al-qur’an disunahkan membaca ta’awudz sesudah itu basmalah.
 Itulah diantara  adab-adab  yanggg terpenting  yanggg harus  dijaga dan diperhatikan  sehingga dengaan  demikian kesucian Al-qur’an dapatt dipelihara   smenurut  arti yanggg sebenarnya.

C.     Keutamaan Memelajari Al-qur’an dan Mengajarkannya

     Setiap mukmin  mempunyai  kewajiban untukk mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya.Rasulullah saw. Telah bersabda yanggg artinya :
A.             “Yanggg sebaik-baiknyakamuialah orang yanggg mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya.”
B.             “Sesungguhnya seseorang berpagi-pagi berperilaku mempelajari ayat-ayat Al-Qur’an lebih baik yanggg seperti itu dariipada mengerjakan shalat sunah 100 rakaat.”
C.             Darii Abu Umamah ia berkata bahwa aku telah mendengar rasullah  SAW bersabda:’’ Bacalah Al-qur’an, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi  orang yanggg membacanya’’(HR.Muslim)

D.     Ilmu Tajwid

1.      Pengertian

Tajwīd secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengaan elok dan indah atau bagus dan membaguskan, tajwid berasal darii kata ” Jawwada ” dalaam bahasa Arab. Dalaam ilmu Qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf darii tempatnya dengaan memberikan sifat-sifat yanggg dimilikinya. Jadi ilmu tajwid ialah suatu ilmu yanggg mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yanggg terdapatt dalaam kitab suci Al-Quran maupun Hadist dan lainnya. Sebagian besar ulama mengatakan  bahwa tajwid itu ialah suatu cabang ilmu yanggg sangat penting untukk dipelajari sebelum mempelajari ilmu qiraat Al-qur’an. Dalaam ilmu tajwid di ajarkan bagaimana cara melafadzkan huruf yanggg berdiri sendiri, huruf yanggg di rangkaikan dengaan huruf yanggg lain.

2.      Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid

Hukum mempelaji tajwid ialah fardu kifayah, akan tetapi  mempergunakan ilmu itu dalaam membaca qur’an ialah fardu ain.

3.      Peranan Tajwid dalaam Membaca Al-Qur’an

          Peranan tajwid ialah sebagai alat untukk mempermudah, mengetahui panjang pendek, melafazkan dan hukum dalaam membaca Al-Quran.

Sekian dariiiiii kami mengenai Makalah Al-Qur’an, Tajwid dan Adab Membaca semoga bisa bermanfaat untok anda para kaula muda mudi yan g haus akan pengetahuan.


0 Response to "Makalah Cara, Membaca Al-Qur’an dan Adab Terhadapnya"

Post a Comment

Visitor